طراحي برنامه مديريت ترميم و نگهداري روسازي راه (PMS)
رواني جريان ترافيك در يك شهر تابع عرضه و تقاضاي حمل‌ونقل شهري است. ارتقاي شرايط عرضه و كنترل تقاضاي حمل‌ونقل شهري همواره يكي از نمونه‌هاي اصلي مديريت شهري مي‌باشد، كه منجر به مقوله‌هاي جريان توسعه و ارتقاي عرضه در كنار مديريت تقاضاي حمل‌ونقل گرديده است.
توسعه و ارتقاي عرضه، شامل مواردي چون احداث مسيرهاي جديد و ارتقاي شرايط خدمت‌دهي راه‌هاي موجود مي‌باشد. به عنوان مهم‌ترين شاخص ارتقاي شرايط خدمت‌دهي راه، مي‌توان به وضعيت روسازي آن اشاره نمود. روسازي معبر كه تابعي از عوامل اوليه شامل جنس مصالح و شرايط بستر راه و عوامل ثانويه چون ميزان ترافيك عبوري، شرايط زهكشي و درصد وسايل نقليه سنگين مي‌باشد، نقش به سزايي در سرعت، راحتي و هزينه‌هاي حمل‌ونقل مسافر شهري ايجاد مي‌نمايد. به بيان ديگر همواره حفظ كيفيت روسازي در يك بازه قابل قبول منافع عمده‌اي را هم براي استفاده كنندگان و هم براي جامعه به ارمغان مي‌آورد.
از آنجا كه افت كيفيت خدمت‌دهي روسازي معابر به صورت خطي با زمان تغيير نمي‌كند، لذا پيش‌بيني بهترين زمان براي ارتقاي كيفيت روسازي امري بسيار مهم است. در حقيقت منحني كيفيت روسازي بر اساس تغييرات زمان، به صورت يك سهمي نزولي مقعر بوده كه گراديان افت آن در طول زمان افزايش مي‌يابد. به بيان ديگر ميزان سرمايه‌گذاري براي افزايش كيفيت روسازي (كه ممكن است به روش‌هايي چون ايجاد روكش، لكه‌گيري و يا بازسازي كلي منجر شود)، با گذشت زمان به طور غيرخطي افزايش مي‌يابد. با اين وصف هزينه تعميرات روسازي قبل و بعد از نقطه بحراني منحني خدمت‌دهي روسازي بر حسب زمان، بسيار متفاوت خواهد بود.
شركت مهندسي آتيه‌ساز با مطالعات مديريت ترميم و نگهداري روسازي راه، ضمن پيدا كردن زمان بهينه ارتقاي كيفيت روسازي شبكه معابر منجر به كمينه ساختن هزينه ترميم و نگهداري راه‌ها مي‌شود. به عبارت ديگر در اين مطالعات، پس از شناسايي شرايط آب و هوايي، ترافيكي، زهكشي و ساير موارد موثر، زمان و نحوه ارتقاي روسازي هر معبر به نحوي محاسبه و ارائه مي‌شود تا هزينه‌گردانندگان سيستم حمل‌ونقل به كمترين ميزان ممكن برسد. چنانچه مشهود است اين مطالعه بر پايه يك بانك اطلاعات جامع از وضعيت موجود روسازي در شبكه مورد مطالعه تشكيل مي‌شود. اين بانك اطلاعاتي كه حاوي شرايط آب و هوايي، ‌جنس مصالح، زمان آخرين بهسازي و نوع آن، شرايط بستر راه و مواردي از اين قبيل مي‌باشد، اين امكان را به گردانندگان سيستم مي‌دهد تا با استفاده از مدل‌هاي برازش يافته، زمان و اولويت معابر شهري را جهت ترميم و نگهداري تعيين كنند.
قابل ذكر است كه شركت مهندسي آتيه‌ساز با انجام اين مطالعه نه تنها به سه سوال اصلي (چه وقت ؟ كدام معبر؟ چگونه؟) مديريت ارتقاي روسازي معابر با حذف كاهش هزينه‌هاي اجرايي پاسخ مي‌دهد، بلكه پس از راه‌اندازي بانك اطلاعاتي و برازش مدل‌هاي فوق،انتخاب معابر جهت ترميم در دوره اول و به هنگام‌سازي بانك اطلاعاتي در دوره اول طرح، برنامه استفاده مستمر از اين سيستم را در ساليان آتي به كارشناسان مرتبط كارفرما آموزش مي‌دهد. به عبارت ديگر مستقل از حضور مشاور در ساليان بعد،كارفرما قادر به مديريت ترميم و نگهداري روسازي شبكه معابر خود خواهد بود.

                        

درباره ما

تماس با ما
. تمام حقوق مطالب وبسایت برای مهندسین مشاور آتیه ساز شرق محفوظ است

Noaavaran.ir : طراحی