توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (TOD)

مطالعات توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (TOD) شهر قزوین

    موضوع: مطالعات توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی شهر قزوین کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی قزوین سال انجام: ۱۳۹۷ [...] 

بیشتر