مطالعات توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (TOD) شهر قزوین

 

 

موضوع: مطالعات توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی شهر قزوین

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی قزوین

سال انجام: ۱۳۹۷

مطالعات توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (TOD) شهر قزوین