مطالعات سیستم حمل‌ونقل هوشمند (ITS) شهر زاهدان

 

 

موضوع: مطالعات سیستم حمل‌ونقل هوشمند (ITS) شهر زاهدان

کارفرما: شهرداری زاهدان

سال انجام: ۱۳۹۵

مطالعات سیستم حمل‌ونقل هوشمند (ITS) شهر زاهدان