مطالعات نیازسنجی احداث خط جدید مینی‌بوسرانی باقرشهر

 

 

موضوع: مطالعات نیازسنجی احداث خط جدید مینی‌بوسرانی باقرشهر

کارفرما: شهرداری باقرشهر

سال انجام: ۱۴۰۰

مطالعات نیازسنجی احداث خط جدید مینی‌بوسرانی باقرشهر