راهکارهای اجرایی جهت کاهش زمان پروژه های ساخت راه و راه آهن

موضوع: ارائه راهکارهای اجرایی جهت کاهش زمان پروژه های ساخت راه و راه آهن و آزادراه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

کارفرما: پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری

سال انجام: ۱۳۸۹

خلاصه پروژه:

پروژه فرآیندی منحصر به فرد، متشکل از مجموعه ای از فعالیت های هماهنگ و کنترل شده همراه با تاریخ های شروع و پایان، که برای دستیابی به هدفی منطبق با الزامات معین انجام می گیرد و از نظر زمان، هزینه و منابع محدودیت دارد. (استاندارد ایزو ۹۰۰۰) مطالعات انجام شده نشان می دهد که تاخیر در پروژه های عمرانی به دلیل پیچیدگی های خاص آنها امری غیر قابل انکار است. اغلب پروژه های بزرگ ساخت در دنیا با افزایش زمان مواجه می شوند. به دلیل رابطه مستقیم میان زمان و هزینه، طولانی شدن اجرای پروژه موجب افزایش هزینه ها می گردد. تاخیر در اجرای پروژه‌ها، افزایش هزینه‌ها، کاهش اثربخشی، پایین آمدن کیفیت کار و متعاقباً صرف بودجه، پرداخت تعدیل‌ها و مابه التفاوت‌ها جهت جبران خسارات ناشی از این تاخیر را به دنبال خواهد داشت. مضافاً نارضایتی مشتریان، عـدم استفـاده به موقع از درآمدهـای پروژه، عدم بازگشت به موقع سرمایه در نتیجه غیر اقتصادی شدن پروژه، افزایش هزینه‌های پروژه و ناکارآمد کردن و نهایتاً ایجاد تنش‌های اجتماعی و سیاسی از جمله پیامدهای تأخیر در اجرا می باشد. تاخیر پروژه طی مدت قرارداد، از تفاضل درصد پیشرفت واقعی پروژه با آنچه برنامه ریزی و پیش بینی شده است بدست می آید.

برای انجام هر فعالیتی باید برنامه ریزی کرد تا اتلاف وقت و تلاش به حداقل خود برسد این نکته در مورد هر فعالیتی صادق است. برنامه زمان بندی، برنامه مرحله بندی شده کار از نظر زمانی می باشد. برنامه های زمان بندی راهنمای انجام عملیات برای کنترل نحوه پیشرفت فعالیتها و امکان تکمیل آنها در مدت زمان مطلوب یا لازم می باشد.

تنظیم برنامه زمان بندی در بسیاری از مراحل مختلف ساخت، از برنامه ریزی تا ساخت و بهره برداری و نگهداری کاربرد دارد. از برنامه های زمان بندی مرحله ساخت برای منظورهای مختلف قبل از شروع پروژه و بعد از تکمیل آن و نیز در حین انجام مرحله ساخت استفاده می شود. بعضی از فواید اصلی برنامه های زمان بندی در مراحل ساخت در زیر آمده است.

محل پروژه: تهران

وضعیت پروژه: خاتمه

راهکارهای اجرایی جهت کاهش زمان پروژه های ساخت راه و راه آهن