طراحی هندسی پهنه مرکزی

حوزه فعالیت: ترافیک شهری

کارفرما: معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
نوع خدمات ارائه شده: طراحی هندسی
محل اجرا: مناطق ۶، ۷، ۱۱ و ۱۲ تهران

تاریخ شروع: ۱۳۹۳/۱۰/۰۳
تاریخ پایان:۱۳۹۴/۰۲/۰۳

طراحی هندسی پهنه مرکزی