مطالعات طراحی پارکینگ و همراه‌‌سرای بیمارستان اختر تهران

موضوع: عملیات طراحی پارکینگ و همراه سرای بیمارستان اختر

کارفرما: معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه یک

سال انجام: ۱۳۹۳

خلاصه پروژه:

انجام طراحی پارکینگ و تهیه نقشه های مربوط به احداث همراه سرای بیمارستان اختر

محل پروزه: تهران

وضعیت پروژه: خاتمه

 

مطالعات طراحی پارکینگ و همراه‌‌سرای بیمارستان اختر تهران