پروژه های خدمات مشاوره در شهرداری مناطق

استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح شهر

۱- کارفرما: معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران  موضوع: استفاده از خدمات مهندسان مشاور در مطالعات ترافیک منطقه ۱۱    سال انجام: ۱۳۹۴

۲-کارفرما: معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران   موضوع: استفاده از خدمات مهندسان مشاور در مطالعات ترافیک منطقه ۱۱     سال انجام: ۱۳۹۵

۳-کارفرما: معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران  موضوع: استفاده از خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات ترافیکی منطقه ۱    سال انجام: ۱۳۹۳

۴- کارفرما: معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران  موضوع: استفاده از خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات ترافیکی منطقه ۱    سال انجام : ۱۳۹۱

۵-کارفرما: معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران  موضوع: استفاده از خدمات مهندسان مشاور در انجام مطالعات ترافیکی منطقه ۱    سال انجام: ۱۳۹۲

۶- کارفرما: سازمان همیاری های شهرداری تهران  موضوع: انجام خدمات مشاوره ای در سطح منطقه یک تهران   سال انجام:۱۳۹۱

 

خلاصه اقدامات انجام شده:

  • بررسی تغییر جهت معابر شریانی و جمع و پخش کننده
  • بررسی احداث، تغییر محل یا حذف دوربرگردان ها
  • جانمایی پارک سوارها
  • انجام مطالعات ساماندهی تردد عابرین پیاده
  • مطالعات ساماندهی گره های ترافیکی
  • مطالعات ساماندهی پایانه های حمل و نقل عمومی
  • مطالعات ایمن سازی و آرام سازی ترافیک و اصلاح هندسی
  • مطالعات عارضه سنجی کاربری های جاذب سفر منطقه
  • و ….

 

پروژه های خدمات مشاوره در شهرداری مناطق