پروژه های نظارت کارگاهی در سطح مناطق

۱- کارفرما: شرکت هادیان شهر       موضوع: عملیات نظارت کارگاهی در پروژه های عمرانی حمل و نقل و ترافیک       سال انجام: ۱۳۹۵

۲-کارفرما: شرکت عمرانی کارکنان شهرداری      موضوع: خدمات مشاوره فاز ۳ در شهرداری منطقه یک     سال انجام: ۱۳۹۳

۳- کارفرما: شرکت عمرانی کارکنان شهرداری      موضوع: نظارت کارگاهی فاز ۳ در محدوده شهرداری منطقه ۱۱    سال انجام: ۱۳۹۴

۴- کارفرما: شرکت جهان اقتصاد و سرمایه ایرانیان      موضوع: نظارت کارگاهی بر کارهای عمرانی حمل و نقل و ترافیک منطقه یک    سال انجام: ۱۳۹۲

۵- کارفرما: شرکت عمرانی مناطقه شهرداری تهران   موضوع: خدمات کنترل، طراحی، نظارت، برنامه ریزی در پروژه های عمرانی سطح منطقه ۴     سال انجام: ۱۳۹۰

۶- کارفرما: سازمان همیاری شهرداری های تهران    موضوع: نظارت کارگاهی بر کارهای عمرانی حمل و نقل و ترافیک در سطح منطقه ۱    سال انجام: ۱۳۹۱

نظارت کارگاهی

خلاصه اقدامات انجام شده:

  • تهیه گزارش های پیشرفت کار و کنترل پروژه طبق نظر کارفرما
  • نظارت بر اجرای عملیات در سطح مناطق
  • بازدید مستمر از پروژه در حال اجرا
  • ارائه خدمات طراحی یا رفع نواقص
  • نظارت کارگاهی بر عملکرد طرح و آزمایش ها
  • تهیه طرح های موضوعی
  • تهیه نقشه های تکمیلی
  • حضور در جلسات هماهنگی با کارفرما
پروژه های نظارت کارگاهی در سطح مناطق