آزادراه

راهکارهای اجرایی جهت کاهش زمان پروژه های ساخت راه و راه آهن

راهکارهای اجرایی جهت کاهش زمان پروژه های ساخت راه و راه آهن

موضوع: ارائه راهکارهای اجرایی جهت کاهش زمان پروژه های ساخت راه و راه آهن و آزادراه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور کارفرما: پژوهشکده حمل و نقل وزار [...] 

بیشتر