باقرشهر

مطالعات نیازسنجی احداث خط جدید مینی‌بوسرانی باقرشهر

مطالعات نیازسنجی احداث خط جدید مینی‌بوسرانی باقرشهر

    موضوع: مطالعات نیازسنجی احداث خط جدید مینی‌بوسرانی باقرشهر کارفرما: شهرداری باقرشهر سال انجام: ۱۴۰۰ [...] 

بیشتر