بیمارستان اختر

مطالعات طراحی پارکینگ و همراه‌‌سرای بیمارستان اختر تهران

مطالعات طراحی پارکینگ و همراه‌‌سرای بیمارستان اختر تهران

موضوع: عملیات طراحی پارکینگ و همراه سرای بیمارستان اختر کارفرما: معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه یک سال انجام: ۱۳۹۳ [...] 

بیشتر