تهران

طراحی هندسی پهنه مرکزی

طراحی هندسی پهنه مرکزی

حوزه فعالیت: ترافیک شهری کارفرما: معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نوع خدمات ارائه شده: طراحی هندسی محل اجرا: مناطق ۶، ۷، ۱۱ و ۱۲ تهران تار [...] 

بیشتر