خدمات مشاوره

خدمات کارشناسی و ساماندهی معابر و تقاطعات پهنه بزرگراهی تهران

خدمات کارشناسی و ساماندهی معابر و تقاطعات پهنه بزرگراهی تهران

موضوع: انجام خدمات کارشناسی و مطالعات برای ساماندهی شبکه معابر و تقاطعات پهنه بزرگراهی شهر تهران کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی تهران سال انجام: ۱۳۹۴ [...] 

بیشتر
پروژه های خدمات مشاوره در شهرداری مناطق

پروژه های خدمات مشاوره در شهرداری مناطق

استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح شهر ۱- کارفرما: معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران  موضوع: استفاده از خدمات مهندسان مشاور در مطالعات ترافیک منطقه [...] 

بیشتر