شهرداری و دهیاری

امکان سنجی ایجاد پایانه های مسافر و کالا با محوریت دهیاری ها

امکان سنجی ایجاد پایانه های مسافر و کالا با محوریت دهیاری ها

موضوع: مطالعه امکان سنجی ایجاد پایانه های مسافر و کالا با محوریت دهیاری ها کارفرما: پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور [...] 

بیشتر