طراحی

عملیات طراحی پارکینگ و همراه سرای بیمارستان اختر

عملیات طراحی پارکینگ و همراه سرای بیمارستان اختر

موضوع: عملیات طراحی پارکینگ و همراه سرای بیمارستان اختر کارفرما: معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه یک سال انجام: ۱۳۹۳ [...] 

بیشتر