عمرانی

پروژه های نظارت کارگاهی در سطح مناطق

پروژه های نظارت کارگاهی در سطح مناطق

۱- کارفرما: شرکت هادیان شهر       موضوع: عملیات نظارت کارگاهی در پروژه های عمرانی حمل و نقل و ترافیک       سال انجام: ۱۳۹۵ ۲-کارفرما: شرکت عمرانی کارکنا [...] 

بیشتر