فاز صفر

مشاوره فاز صفر مطالعات سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) مشهد

مشاوره فاز صفر مطالعات سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) مشهد

موضوع:انجام خدمات مشاوره، جهت فاز صفر مطالعات سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) مشهد کارفرما: معاونت حمل و نقل و ترافیک مشهد سال انجام: ۱۳۹۱ [...] 

بیشتر