کنترل ترافیک

مطالعات راه اندازی مرکز کنترل ترافیک شهر بجنورد

مطالعات راه اندازی مرکز کنترل ترافیک شهر بجنورد

موضوع:مطالعات راه اندازی مرکز کنترل ترافیک شهر بجنورد کارفرما: شهرداری بجنورد سال انجام: ۱۳۸۹ خلاصه پروژه: در شبکه راه‌های شهری، در نقاط متعددی بین حرکات وسایل‌ن [...] 

بیشتر