مجتمع مسکونی الهیه

عارضه سنجی ترافیکی مجتمع الهیه (Dijam Villa)

عارضه سنجی ترافیکی مجتمع الهیه (Dijam Villa)

عارضه سنجی ترافیکی مجتمع الهیه   موضوع: مطالعات عارضه سنجی مجتمع مسکونی الهیه (Dijam Villa) کارفرما: شرکت عمارت گستران میکائیل سال انجام پروژه: ۱۴۰۰ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  [...] 

بیشتر