راه و راه آهن (Roads and railways)

راه و راه آهن

حمل و نقل ریلی به عنوان شیوه ای مطمئن، ایمن و ارزان از جابجایی همواره در برنامه ریزی های مرتبط با توسعه پایدار کشور کانون توجه بوده است. با توجه به فرصت های خدادادی کشور نظیر دسترسی به آبهای آزاد، پراکندگی و گستردگی معادن، وجود منابع و صنایع هیدروکربنی و نیز قرارگیری در مسیر ترانزیت شرق-غرب، نیل به توسعه متوازن و پایدار کشور در گرو برخورداری از شبکه ریلی قابل اطمینان است و به همین دلیل توسعه و تکمیل و بهسازی این شبکه همواره جزء اولویت دولتها بوده است.

در حمل و نقل درون شهری نیز مُدهای ریلی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. محدودیت منابع لازم برای ایجاد ظرفیت های جدید در شبکه معابر شهرها، سبب شده نظرها به سوی توسعه استفاده از حمل و نقل همگانی انبوه بَر و به ویژه حمل و نقل ریلی معطوف شود. از سوی دیگر توسعه شهری با محوریت حمل و نقل (TOD: Transit Oriented Development) نیز از اولویتهای نو در عرصه طراحی شهری است که همکاری توأمان متخصصین حمل و نقل و ترافیک، و شهرسازی را می طلبد. در همین راستا، آتیه ساز آمادگی دارد توانمندیهای خود را در خصوص مطالعات امکان سنجی احداث خطوط ریلی، مسیریابی، طراحی ایستگاه، برنامه ریزی ناوگان و نیز مطالعات TOD در اختیار شهرهای مختلف قرار دهد.

 

 

راه و راه آهن

راه و راه آهن

 ِ ِ ِ ِ ِ

 

شرکت مهندسین مشاور آتیه ساز شرق