طراحی شهری (Urban Design)

طراحی شهری

سهم مهمی از درآمد کشورها سالیانه صرف توسعه و نگهداری زیرساخت ها (infrastructures) میگردد. راه و اجزای مهم آن از قبیل پل و تونل به عنوان شریان حمل و نقل بخش عمده ای از این زیرساخت ها را شامل شده و سهم قابل توجهی از بودجه را به خود اختصاص می دهد. یافتن بهترین مسیر، برآورد صحیح ترافیک سالیانه و نیز طراحی بهینه و در بسیاری موارد با استفاده از راهکارهای ابتکاری مواردی است که سبب می شود هزینه صرف شده جهت احداث راه به صورت بهینه اختصاص یابد و بودجه اختصاص یافته با بیشترین راندمان مورد استفاده قرار گیرد.

از سوی دیگر در بخش نگهداری و تعمیر، داشتن برنامه طولانی مدت از الزامات اساسی است. سالیانه هزینه های هنگفتی صرف نگهداری راه می شود که به راحتی قابل مدیریت است. واگذاری دراز مدت خدمات تعمیر و نگهداری راه به بخش خصوصی سبب ارتقای کیفیت راه همزمان با کاهش چشم گیر بودجه مورد نیاز در این بخش می شود. سابقه طولانی حضور در خدمات مشاوره مرتبط، این توانایی را به «آتیه ساز» داده است که مطالعات طراحی راه را با کیفیتی برتر به انجام رساند و همچنین به عنوان مجموعه ای صاحب نظر و ایده در حوزه نگهداری، برنامه های نگهداری درازمدت راه را تدوین و پیاده سازی نماید.

 

 

طراحی شهری

طراحی شهری

 ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

 ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

 

شرکت مهندسین مشاور آتیه ساز شرق