آیین نامه آموزشی پارک های آموزش ترافیک

آیین نامه آموزشی پارک های آموزش ترافیک

موضوع: استفاده از خدمات مشاور در تهیه و تدوین آیین نامه آموزشی پارک های آموزش ترافیک

کارفرما: معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک

سال انجام پروژه: ۱۳۹۴

خلاصه پروژه:

آموزش ایمنی ترافیک بدون شک یکی از موثرترین و کارآمدترین روش تغییر الگو های رفتاری کودکان و نوجوانان در برخورد با مسایل ترافیک به­ شمار می­ رود. آموزش ترافیک دامنه وسیعی از آموزش­ های فردی تا آموزش‌های جمعی را دربر می­ گیرد. در بین گروه­ های مختلف آسیب­ پذیر در محیط ترافیک، کودکان و نوجوانان به لحاظ عدم برخورداری کافی از دانش ایمنی عبور و مرور در معرض خطرات بسیار زیادی قرار دارند. آموزش کودکان به عنوان رکن اساسی اصلاح فرهنگ ترافیک، نقش بارزی در تغییر نگرش و باورهای رفتاری تردد و استفاده از معابر دارد. برای دست یافتن به این مهم (تدوین آیین نامه آموزشی، پارک های آموزش ترافیک)، باید تغییرات و اصلاحاتی در زمینه نگرش و فرهنگ ترافیک ایجاد شود.

آموزش می­تواند منجر به توسعه آگاهی و ویژگی­ های شخصیتی افراد و سبب چگونگی توسعه اندیشه و کنار آمدن و پذیرش و تسلیم با واقعیت­ های زندگی می ­گردد. آموزش در ارتقاء فرهنگ ترافیک وسیله­ ای برای رشد و تقویت نهادینه کردن و احترام گذاشتن به قوانین راهنمایی و رانندگی است؛ این فرآیند در عرصه زندگی شهری باید با راهکارها و استراتژی­های کوتاه­ مدت و بلند مدت همراه باشد. از این رو تدوین آیین نامه آموزشی پارک های آموزش ترافیک می تواند الگوی مناسبی برای مدارس در سطح کشور باشد. ( آیین نامه آموزشی، پارک های آموزش ترافیک(

وضعیت موجود بوستان‌های آموزش ترافیک شهر تهران طی بررسی اهداف و برنامه‌های آموزشی، شناسایی شاخص­های آموزشی، بررسی عملکرد سالیانه آموزش ترافیک و بررسی تجهیزات و امکانات پارک‌های موجود بررسی گردیده است.

وضعیت پروژه: خاتمه

 

 

 

 

 

آیین نامه آموزشی پارک های آموزش ترافیک

 

 

شرکت مهندسین مشاور آتیه ساز شرق

آیین نامه آموزشی پارک های آموزش ترافیک