نگهداری و مدیریت بوستان آموزش ترافیک منطقه ۲۰ تهران

بوستان آموزش ترافیک

 

موضوع: نگهداری و مدیریت بوستان آموزش ترافیک و آموزش منطقه بیست

کارفرما: شهرداری منطقه بیست تهران

سال انجام: ۱۳۹۳

 

خلاصه پروژه:

پارک ترافیک در شهریور ماه ۱۳۹۳در مجموع ۱۶مرکز با حدود ۳۹۷نفر در رده سنی ۳تا ۱۵سال را تحت آموزش خود قرار داد که از این رقم ۵مرکز با تعداد ۲۰۰نفر در بوستان و ۱۱مرکز با تعداد ۱۹۷نفر در مکان خود آموزش دیدند. آموزش حمل و نقل در بوستان از طریق آموزش تئوری در کلاس، آموزش از طریق نقاشی و خلاقیت، آموزش در آمفی تئاتر از طریق نمایش خلاق، پخش انیمیشن و ترانه های ترافیکی، برگزاری مسابقه و در آخر آموزش محوطه و استفاده از خودروهای مخصوص بوستان آموزش انجام می گیرد.

 

وضعیت پروژه: خاتمه

 

 ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

 

 

بوستان آموزش ترافیک

 

 

 

 

 

شرکت مهندسین مشاور آتیه ساز شرق

نگهداری و مدیریت بوستان آموزش ترافیک منطقه ۲۰ تهران