تعیین عرضه و تقاضای پارکینگ در نقاط مختلف شهر اهواز

تعیین عرضه و تقاضای پارکینگ در نقاط مختلف شهر اهواز

موضوع: انجام مطالعات تعیین عرضه و تقاضای پارکینگ در شهر اهواز

کارفرما: سازمان بهسازی و نوسازی شهر اهواز

سال انجام: ۱۳۹۰

خلاصه پروژه:

شناسایی انواع روش‌های مختلف تقاضای پارک به همراه مزایا و معایب آن‌ها یکی از موارد مهمی است که به منظور انتخاب روشی مناسب برای انجام مطالعه تعیین عرضه و تقاضای پارکینگ و کمبود ظرفیت آن در نقاط مختلف شهر اهواز حائز اهمیت می‌باشد. لذا در بند ششم انواع روش‌های تعیین تقاضای پارکینگ شناسایی شده و در ادامه مطالعه بهترین روش با توجه به اطلاعات موجود، به منظور برآورد تقاضای پارک در سال پایه و افق مختلف مطالعه تعیین می‌گردد.

به منظور محاسبه میزان کمبود ظرفیت پارکینگ در نقاط مختلف شهر اهواز، در کنار محاسبه تقاضای پارکینگ، تعیین میزان عرضه (ظرفیت) پارک نیز حائز اهمیت می‌باشد. لذا در بند هفتم انواع روش‌های برآورد عرضه پارکینگ به همراه نقاط قوت و ضعف هر یک از آن‌ها شناسایی می‌شود، تا در ادامه مطالعه بهترین روش با توجه به امکانات موجود انتخاب ‌گردد.

 

محل پروژه: اهواز

وضعیت پروژه: خاتمه

 

 

تعیین عرضه و تقاضای پارکینگ در نقاط مختلف شهر اهواز

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

 

شرکت مهندسین مشاور آتیه ساز شرق

تعیین عرضه و تقاضای پارکینگ در نقاط مختلف شهر اهواز