مطالعات تهیه طرح جامع سیستم‌های حمل و نقل هوشمند مشهد

حمل و نقل هوشمند مشهد

موضوع: انجام خدمات مشاوره، جهت فاز صفر مطالعات سیستم های حمل و نقل هوشمند مشهد

کارفرما: معاونت حمل و نقل و ترافیک مشهد

سال انجام: ۱۳۹۱

خلاصه پروژه:

استفاده از فناوری های هوشمند جهت بهبود مدیریت حمل و نقل در شاخه ای تحت عنوان “سامانه های حمل و نقل هوشمند” بررسی می شود. در شهر مشهد از فناوری های هوشمند نظیر مرکز کنترل ترافیک، مجموعه چراغ های راهنمایی هوشمند، تابلوهای اطلاع رسانی و غیره استفاده می شود.

لزوم بررسی زیرساخت های ارتباطی شهر و ترسیم افق های توسعه سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک سبب می شود که مطالعه ای به عنوان فاز صفر مطالعات تهیه طرح جامع سیستم های حمل و نقل هوشمند تعریف گردد تا بر مبنای آن به اطلاعات لازم جهت تکمیل طرح جامع در فازهای بعدی دست یافت.

محل پروژه: مشهد

وضعیت پروژه: خاتمه

 

حمل و نقل هوشمند مشهد

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

 

 

شرکت مهندسین مشاور آتیه ساز شرق

مطالعات تهیه طرح جامع سیستم‌های حمل و نقل هوشمند مشهد