ساماندهی تردد و امکان سنجی محور مطهری کرمانشاه

ساماندهی تردد و امکان سنجی محور مطهری کرمانشاه

 

موضوع: مطالعات ساماندهی تردد و امکان سنجی محور مطهری کرمانشاه

کارفرما: شهرداری کرمانشاه

سال انجام: ۱۳۹۱

محل پروژه: کرمانشاه

وضعیت پروژه: خاتمه

 

خلاصه پروژه:

پژوهش جاری با هدف بررسی وضعیت محور مطهری و ارائه پیشنهادات ساماندهی تقاطع ­های آن در حال انجام است و فصل سوم آن به ارائه­ ی گزینه­ های محتمل بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده­ های برداشت شده اختصاص دارد. در این خصوص اطلاعات برداشت شده حجم وسایل نقلیه در محیط شبیه­ ساز AimSun و برای سناریوهای مختلف مدل شده و نتایج ارائه می­شوند.

در مدیریت پارک حاشیه ای می توان از راهکارهایی از جمله نصب تابلوهای توقف ممنوع، پارک ممنوع، قیمت گذاری پارکینگ در ساعات مشخصی از روز با استفاده از تابلوهای پارک صرفا با کارت پارک، به کارگیری پارکبان و … استفاده نمود. یادآور می گردد، قیمت گذاری پارکینگ منجر به باز شدن کامل  خطوط سمت راست در دو جهت بلوار مطهری، برای اختصاص به تردد نمی گردد بلکه صرفاً مدت زمان پارک را بسته به اینکه قیمت گذاری تا چه اندازه بر تصمیم گیری کاربران موثر باشد، برای هر کاربر به فراخور راننده و هدف سفر محدود خواهد نمود. این در حالیست که ممنوع کردن کامل توقف یا پارک، چنانچه با نظارت کامل پلیس به شکل مطلوب انجام گردد، ظرفیت واقعی بلوار را در اختیار تردد قرار خواهد داد.

 

 

 ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ساماندهی تردد و امکان سنجی محور مطهری کرمانشاه

 

 

 

 

 

شرکت مهندسین مشاور آتیه ساز شرق

ساماندهی تردد و امکان سنجی محور مطهری کرمانشاه