خدمات کارشناسی و ساماندهی معابر و تقاطعات پهنه بزرگراهی تهران

ساماندهی شبکه معابر و تقاطعات پهنه بزرگراهی شهر تهران

 

موضوع: انجام خدمات کارشناسی و مطالعات برای ساماندهی شبکه معابر و تقاطعات پهنه بزرگراهی شهر تهران

کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی تهران

سال انجام: ۱۳۹۴

خلاصه پروژه:

شبکه معابر بزرگراهی تهران در سال های اخیر در چارچوب طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران توسعه یافته و درصد عمده ای از آن تکمیل و مورد بهره برداری قرار دارد.

هدف از انجام مطالعات، ممیزی وضعیت موجود شبکه معابر بزرگراهی از نظر ترافیک، طرح هندسی مسیر و تقاطع های واقع در آن و ارائه راهکار اصلاحی برای ارتقاء سطح خدمت معابر شهری توأم با ایمنی لازم شبکه معابر بزرگراهی و رفع کاستی های موجود در شبکه در مقیاس مفهومی و انجام مطالعات پایه و تفصیلی اصلاحیه های با مقیاس کوچک (طراحی رمپ و لوپ و اصلاح هندسی و …) شبکه معابر بزرگراهی است.

محل پروژه: تهران

وضعیت پروژه: خاتمه

 

 

 

 

پهنه بزرگراهی

 

 ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

 

 

 

 

 

 

شرکت مهندسین مشاور آتیه ساز شرق

 

خدمات کارشناسی و ساماندهی معابر و تقاطعات پهنه بزرگراهی تهران