مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک مجموعه شهری قزوین

مطالعات جامع

 

موضوع: مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک قزوین

کارفرما: شهرداری قزوین

سال انجام:۱۳۸۹

محل پروژه: قزوین

 

خلاصه پروژه:

شرح خدمات مطالعات طرح جامع حمل و نقل شهر قزوین که بر پایه شرح خدمات مرسوم این مطالعات و با اندکی تغییرات جهت بهبود و تکمیل مطالعات تنظیم گردیده است، شامل مراحل متعددی است که از شناسایی وضعیت موجود حمل و نقل در شهر قزوین آغاز و پس از پیش بینی وضعیت ترافیک در آینده به ارائه گزینه های راه‌حل منتهی می گردد. بخش اول شرح خدمات به مطالعات مقدماتی اختصاص دارد و در آن به بررسی مطالعات پیشین و فعلی وسایر اسناد ملی و استانی و شهری فرادست مرتبط با توسعه پرداخته و همزمان تعیین افق مکانی و زمانی مطالعات نیز در این مرحله انجام می پذیرد.

در بخش دوم جمع آوری آمار و اطلاعات عرضه و تقاضا صورت گرفته و پایگاه های اطلاعاتی مربوطه ایجاد می شود که زمینه‌ساز مطالعات بعدی خواهد بود. در بخش سوم تحلیل اطلاعات و مدلسازی سیستم حمل و نقل در سال پایه صورت می گیرد و براساس آن سایر تحلیل های سیستم در وضع موجود انجام می پذیرد.پیشبینی آینده و ارائه گزینه‌ها موضوع بخش چهارم این مطالعات خواهد بود و در بخش پنجم ارزیابی گزینه‌ها و ارائه طرحها،‌ راهکارها و سیاست‌های مناسب و مؤثر در افق کوتاه مدت و بلند مدت طرح به انجام می رسد. نهایتا در مرحله ششم از مطالعات آموزش نیروی کارشناسی کارفرما در جهت استفاده از نرم‌افزارهای بکار گرفته شده نتایج مطالعات و تداوم انجام آن صورت می گیرد.

وضعیت پروژه: خاتمه

 

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

مطالعات جامع

 

 

شرکت مهندسین مشاور آتیه ساز شرق

مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک مجموعه شهری قزوین