ترویج فرهنگ عبور و مرور در پارک آموزش ترافیک آفتاب و شیخ بهایی

پارک آموزش ترافیک آفتاب و شیخ بهایی منطقه ۶  شهرداری تهران

 

موضوع: عملیات ارتقاء و ترویج فرهنگ عبور و مرور با انجام خدمات آموزشی، نگهداری و تأمین تجهیزات پارک آموزش شیخ بهایی و آفتاب

کارفرما: شهرداری منطقه شش

سال انجام : ۱۳۹۴

خلاصه پروژه:

آموزش به کودکان در گروه سنی ۳-۱۵ سال در زمینه آموزش فرهنگ ترافیک و حمل و نقل شهری

بازدید مدارس از محوطه بوستان آموزش ترافیک و یادگیری سطوح مختلف عبور و مرور در خیابان ها

تهیه بنر و بروشورهای تبلیغاتی و ارسال به مدارس جهت فرهنگ سازی

وضعیت پروژه: خاتمه

 

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

 

 

پارک آموزش ترافیک آفتاب و شیخ بهایی منطقه ۶  شهرداری تهران

 

 

 

 

شرکت مهندسین مشاور آتیه ساز شرق

ترویج فرهنگ عبور و مرور در پارک آموزش ترافیک آفتاب و شیخ بهایی