پروژه های نظارت کارگاهی در سطح مناطق

پروژه های نظارت کارگاهی در سطح مناطق

 

۱- کارفرما: شرکت هادیان شهر

موضوع: عملیات نظارت کارگاهی در پروژه های عمرانی حمل و نقل و ترافیک

سال انجام: ۱۳۹۵

 

۲-کارفرما: شرکت عمرانی کارکنان شهرداری

موضوع: خدمات مشاوره فاز ۳ در شهرداری منطقه یک

سال انجام: ۱۳۹۳

 

۳- کارفرما: شرکت عمرانی کارکنان شهرداری

موضوع: نظارت کارگاهی فاز ۳ در محدوده شهرداری منطقه ۱۱

سال انجام: ۱۳۹۴

 

۴- کارفرما: شرکت جهان اقتصاد و سرمایه ایرانیان

موضوع: نظارت کارگاهی بر کارهای عمرانی حمل و نقل و ترافیک منطقه یک

سال انجام: ۱۳۹۲

 

۵- کارفرما: شرکت عمرانی مناطقه شهرداری تهران

موضوع: خدمات کنترل، طراحی، نظارت، برنامه ریزی در پروژه های عمرانی سطح منطقه ۴

سال انجام: ۱۳۹۰

 

۶- کارفرما: سازمان همیاری شهرداری های تهران

موضوع: نظارت کارگاهی بر کارهای عمرانی حمل و نقل و ترافیک در سطح منطقه ۱

سال انجام: ۱۳۹۱

 

خلاصه اقدامات انجام شده:

  • تهیه گزارش های پیشرفت کار و کنترل پروژه طبق نظر کارفرما
  • نظارت بر اجرای عملیات در سطح مناطق
  • بازدید مستمر از پروژه در حال اجرا
  • ارائه خدمات طراحی یا رفع نواقص
  • نظارت کارگاهی بر عملکرد طرح و آزمایش ها
  • تهیه طرح های موضوعی
  • تهیه نقشه های تکمیلی
  • حضور در جلسات هماهنگی با کارفرما

 

 

 

پروژه های نظارت کارگاهی

 

 ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

 

 

شرکت مهندسین مشاور آتیه ساز شرق

پروژه های نظارت کارگاهی در سطح مناطق