خطوط تاکسیرانی

مطالعات بازتنظیم و ساماندهی خطوط تاکسیرانی شهر ارومیه

مطالعات بازتنظیم و ساماندهی خطوط تاکسیرانی شهر ارومیه

 مطالعات بازتنظیم و ساماندهی خطوط تاکسیرانی شهر ارومیه   موضوع: بازتنظیم و ساماندهی خطوط تاکسیرانی شهر ارومیه کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافیک ارومیه س [...] 

بیشتر