زاهدان

سیستم حمل و نقل هوشمند زاهدان

سیستم حمل و نقل هوشمند زاهدان

سیستم حمل و نقل هوشمند زاهدان   موضوع: مطالعات سیستم حمل و نقل هوشمند زاهدان کارفرما: شهرداری زاهدان سال انجام: ۱۳۹۵   ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  [...] 

بیشتر