مطالعات حمل و نقل هوشمند

مطالعات تهیه طرح جامع سیستم‌های حمل و نقل هوشمند مشهد

مطالعات تهیه طرح جامع سیستم‌های حمل و نقل هوشمند مشهد

حمل و نقل هوشمند مشهد موضوع: انجام خدمات مشاوره، جهت فاز صفر مطالعات سیستم های حمل و نقل هوشمند مشهد کارفرما: معاونت حمل و نقل و ترافیک مشهد سال انجام: [...] 

بیشتر