منطقه 6 شهرداری تهران

ترویج فرهنگ عبور و مرور در پارک آموزش ترافیک آفتاب و شیخ بهایی

ترویج فرهنگ عبور و مرور در پارک آموزش ترافیک آفتاب و شیخ بهایی

پارک آموزش ترافیک آفتاب و شیخ بهایی منطقه ۶  شهرداری تهران   موضوع: عملیات ارتقاء و ترویج فرهنگ عبور و مرور با انجام خدمات آموزشی، نگهداری و تأمین تجه [...] 

بیشتر