پایانه های کالا

امکان سنجی ایجاد پایانه های مسافر و کالا در روستاهای کشور

امکان سنجی ایجاد پایانه های مسافر و کالا در روستاهای کشور

موضوع: مطالعه امکان سنجی ایجاد پایانه های مسافر و کالا با محوریت دهیاری ها کارفرما: پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور [...] 

بیشتر